תקנון אינסטגרם

 תקנון השתתפות בפעילות "מסעדת האינסטגרם"
1. הום מיד (להלן: "החברה") תקיים פעילות ללקוחות ומשתמשים בעלי חשבון פעיל ביישום האינטרנטי "אינסטגרם" (להלן: "אינסטגרם") כמפורט בתקנון זה (להלן: "הפעילות").
2. הוראות תקנון זה תחולנה על כל שימוש והשתתפות של המשתתפים בפעילות ותהוונה את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתתפים לבין החברה.
3. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.
4. יש לקרוא בעיון את התקנון במלואו.
5. התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין המשתתפים לבין החברה, והשתתפות בפעילות מהווה ומבטאת הסכמה מלאה של המשתתפים לכל תנאי התקנון. לכן, אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי להשתתף בפעילות.
6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו.
7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
8. מונחים, מושגים וביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על הנהוג והמקובל בענף המחשבים, האינטרנט והסלולר.
ההשתתפות בפעילות ותקופת הפעילות
1. במסגרת הפעילות, יתבקשו גולשים ומשתמשים בעלי חשבון פעיל באינסטגרם להעלות ולתייג תמונות ו/או סרטונים של מנות וחוויות הקשורים לעסקה האחרונה שביצעו עם החברה, באמצעות התגית "homemadetlv#" או "הוםמייד" או "מסעדתהאינסטגרם" או "theinstagramrestaurant" (להלן: "התגית" וביחד "התגיות"). כל משתמש ו/או גולש אשר העלה תמונה ו/או סרטון מתויגים בתגית לאינסטגרם ייקרא "משתתף" וביחד "משתתפים".
2. בפעילות רשאים להשתתף אך ורק משתתפים בעלי חשבון אינסטגרם פעיל, עוקבים פעילים בקבוצת "הום מיד" באינסטגרם - @homemadetlv (להלן "החשבון") דהיינו עוקבים אחר חשבון החברה וביצעו מינימום של אינטראקציות עם חשבון החברה בהתאם לנוהלי תקנון זה. לחברה שמור שיקול הדעת המוחלט והבלעדי לפסול משתתף מלהשתתף בפעילות, בכל שלב שהוא משלבי הפעילות המתוארים להלן, לרבות בנסיבות בהן המשתתף ביטל את המעקב אחר חשבון החברה או בנסיבות בהן המשתתף מחק את התמונות מהשתתפויות קודמות. בנסיבות בהן יש לחברה חשד כי אותו משתתף אינו עומד בתנאים של תקנון זה ו/או בתנאי כל דין. המשתתפים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם פסילה כאמור.
3. ניתן להשתתף בפעילות אחת לחודש. חישוב מיום קבלת קוד הזכייה.
4. בהשתתפויות חוזרות, חייבת התמונה המשתתפת להיות שונה מהתמונות הקודמות שהועלו ובה מופיע תוכן שונה הקשור לאינטראקציה האחרונה עם מסעדת הום-מיד.
5. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי החברה ו/או למי מטעמה ובני משפחותיהם והם לא יהיו זכאים לפרס/ים גם במקרה שהשתתפו וזכו בניגוד לאמור לעיל. לעניין סעיף זה, "בן משפחה" – בן זוג, הורה, ילד, אח, אחות.
6. הפעילות מתוכננת להתחיל בתאריך 09.03.2014 או בסמוך לכך, ולהסתיים בתאריך 09.04.2014 או בסמוך לכך (להלן: "תקופת הפעילות"). מובהר כי החברה רשאית לשנות את תקופת הפעילות, לקצרה או להאריכה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.
7. משתתף יוכל לחזור ולהשתתף בפעילות החל מחודש ימים ממועד שליחת הזכייה האחרונה.
הפעילות; הזכייה; הפרסים
1. במהלך תקופת הפעילות, כל לקוח אשר עומד בתנאי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה אשר יעלה תמונה או ווידיאו שמתקשר לקנייה האחרונה שלהם מהחברה, יזכה בשובר לארוחה נוספת במתנה, בהתאם לתנאים והכללים של תקנון זה. השובר יתקבל באמצעות קוד קופון להזנה באפליקציית הום מייד. החברה ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי, יבחרו את המשתתפים שזכו בפעילות (כל אחד מהם ייקרא להלן: "הזוכה" וביחד "הזוכים"). קביעת החברה ו/או מי מטעמה הינה סופית, בלתי ניתנת לערעור, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה בדבר זהות הזוכים, אופן בחירתם, אופי התמונות ו/או הסרטונים וכו'.
2. כל אחד מן הזוכים יזכה בשובר לרכישה פיזית של מנה עיקרית במסעדת הום מיד בימים א' עד ה' בין השעות 15:00-23:00, מחיר המנה לא יעלה על סך של 50 ₪. יוכל הזוכה לממש את הזכייה אך ורק כשיגיע עמו סועד נוסף או יותר. הסועדים המתלווים אינם יכולים לממש זכיה באותו המועד אם גם הם משתתפים בפעילות. הסועדים המתלווים משלמים מחיר מלא על כל שיזמינו במינימום של 30 ₪ . כמות הזוכים החודשית לא תעלה על _____ זוכים בכל חודש . מובהר, כי לא ניתן יהיה לממש את השובר באתר האינטרנט של החברה, או בהזמנת משלוח או שירות חיצוני של החברה.
3. לחברה שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף ו/או לשנות את הפרס ולהציע במקומו פרס חלופי. למי מהמשתתפים ו/או לזוכים לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה.
4. למען הסר ספק מובהר בזה, כי במימוש הפרס לא יוכל זוכה להשתתף במבצעי הגרלות בהן החברה היא עורכת ההגרלה, ככל שמבצעי הגרלות כאלה נערכים לתקופה של חודש ימים מיום מימוש הפרס.
אופן מתן הודעה לזוכה ואופן חלוקת הפרסים בפעילות
1. בתחילת כל שבוע בתקופת הפעילות, תודיע החברה לזוכים, באופן שייקבע על ידה (לרבות באמצעי אלקטרוני, אינסטגרם, אפליקציה ו/או באמצעות פרטים נוספים אותם יידרש הזוכה למסור) על דבר זכייתם. מובהר בזאת, כי אם לא ניתן יהיה לאתר את מי מהזוכים באמצעות הפרטים שיימסרו על ידי אותו זוכה, מכל סיבה שהיא, תהיה רשאית החברה להעביר את הזכייה (ואת הפרס) למשתתף אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי או לבטל את הזכייה או כלל לא לחלק את הפרס; זוכה שלא ניתן לאתרו יאבד את זכותו לפרס כאמור, ולא תהא לאותו זוכה (או לכל משתתף ו/או זוכה אחר) כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
2. הפרס יהיה ניתן למימוש בהום מיד לתקופה של עד 7 ימים מיום ההודעה על הזכייה
3. הפרסים הינם אישיים ומיועדים לזוכים בלבד, ואינם ניתנים להחלפה ו/או להמרה בכסף ו/או בשווה כסף ו/או בכל פרס ו/או בכל מוצר אחר שלא על דעתה של החברה.
4. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא למסור פרס למשתתף שהוכתר כזוכה אם נמצא כי ביצע – או שהחברה חושדת שביצע – מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב או הפרה של התקנון ו/או כל דין, ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי הפעילות באופן אחר כלשהו, ו/או שפעל באמצעים שאינם כשרים וראויים, גם אם היה זוכה אף ללא המעשה הנ"ל. לעניין זה, "חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם אופן פעילות סביר ומקובל ו/או עם מהות הפעילות ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי הפעילות.
5. לא תהיה למשתתף ו/או זוכה שנפסל על ידי החברה ו/או שאינו עומד בהוראות תקנון זה, כל טענה או זכות לתביעה כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה בשל פסילתו או בשל אי-השתתפותו בפעילות.
6. זכייתו של הזוכה בפעילות עשויה להיות מסוקרת באמצעי תקשורת שונים, לרבות לצורך קידום מכירות של החברה; ובהשתתפותו מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו ולסיקור זכייתו באמצעי תקשורת שונים, לרבות באינטרנט, ברדיו, בטלוויזיה ובעיתונות.
הסכמה להיכלל במאגר מידע
1. עם מסירת מידע לחברה ו/או למי מטעמה, מאשר כל משתתף כי הוא מסכים להיכלל במאגר המידע של החברה וכי הוא מסכים שפרטיו ישמשו את החברה לצורך דיוור של "דברי פרסומת" (כהגדרת המונח "דבר פרסומת", בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982).
2. הפרטים האישיים שהמשתתפים ימסרו בעת ההרשמה לפעילות יישמרו במאגר המידע של החברה (להלן: "מאגר המידע"). על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם יתכן כי בלי למוסרו לא תוכל לקבל את הפרס. משתתף שמוסר פרטים כאמור, מצהיר כי ידוע לו שמאגר המידע משמש למטרות פרסום ושיווק של החברה, לרבות דיוור ישיר. החברה לא תמסור את פרטי המשתתף לצדדים שלישיים שאינם מעורבים בהכנה ובניהול הפעילות, אלא אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי כל דין ו/או אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולת שבוצעו על ידי משתתף.
3. המשתתף מאשר ומסכים כי החברה תהיה רשאית לאפשר לחברות הבנות ו/או חברות קשורות של החברה ו/או חברות בשליטת החברה (כמשמעות מונחים אלה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968), קיימות ו/או עתידיות (להלן: "חברות בקבוצת הום מיד"), לעשות שימוש בנתונים, בין היתר, לצורכי דיוור ישיר ושיתופי פעולה עם חברות אחרות, ובלבד שאותן חברות או מי מהן תפעלנה את פעילות השיווק של החברה או את חלקה. כן מובהר כי כל מידע אודות משתתף שיהא בידי החברה, ייחשב לקניינה של החברה, והמשתתף מוותר בזה על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
4. למען הסר ספק מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית להציע למשתתף, מעת לעת, מוצרים או שירותים שונים וכן לעשות שימוש במידע לצורכי שיווק, דיוור ישיר, לרבות באמצעות הדואר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות מסרונים (SMS) או באמצעות האפליקציה הסלולרית בין על ידי החברה עצמה ובין על ידי מי מטעמה ולרבות לאחר פילוח, אפיון וניתוח של הנתונים, והכול בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או כל דין.
5. האמור לעיל מהווה הודעה בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
6. כל משתתף יהא רשאי לבקש מהחברה, בכתב, כי המידע הקיים לגביו יימחק ממאגר המידע ו/או לא יימסר לאדם, חברה, סוגי אנשים וכיו"ב. כמו כן, יהא המשתתף רשאי לבקש מהחברה להסיר את שמו מרשימת הדיוור. החברה תעשה כן לבקשת המשתתף, שתישלח לחברה בכתב, תוך זמן סביר ממועד קבלת הבקשה במשרדי החברה.
הסכמה לשימוש במידע ושחרור מאחריות
1. כל משתתף, בעצם השתתפותו, מסכים ומאשר בזאת לחברה ולחברות בקבוצת הום מיד לעשות ללא תמורה, כל שימוש בתמונות ו/או בסרטונים שהועלו על-ידי ליישום (אפליקציה) ו/או לאתר האינטרנט של אינסטגרם ותויגו בתגית "homemadetlv#" או "הוםמייד" או "מסעדתהאינסטגרם" או "theinstarestaurant" וכן בפוסטים הכוללים את התמונות ו/או הסרטונים האמורים, לרבות שמות משתמשים, תגובות, וחיוויים שונים הנוגעים לפוסט, בין אם ביחד ובין אם בנפרד מהתמונות ו/או הסרטונים האמורים (להלן: "המידע").
2. בנוסף, מאשר המשתתף כי הוא בעל המידע ואין לאף אדם זולתו זכות כלשהי במידע. כן מאשר המשתתף כי הוא יצר את המידע וכי הוא האדם שמצולם במידע. המשתתף מאפשר לחברה ולחברות בקבוצת הום מיד לעשות במידע כל שימוש, לרבות שימוש מסחרי, פרסומי ושיווקי, ולרבות ביצוע פעולות שמהותן לעבד, לערוך, לרטש ולשלב את המידע בכל צורה שהיא – והכל, בין אם בשוק המקומי ובין אם בשווקים זרים.
3. המשתתף מאשר כי הוא מודע לכך שקיימת האפשרות שאחרים, בהסכמתו או שלא בהסכמתו, יעשו שימוש כאמור במידע.
4. המשתתף משחרר את החברה, וכל מי מטעמן (לרבות מנהלים, עובדים, סוכנים וכל משרד פרסום או עוסק מורשה שיפעל מטעם החברה), מכל טענה מכל מין וסוג, בקשר עם שימוש כלשהו שייעשה (אם ייעשה) במידע.
ויתור ופטור מאחריות; זכויות יוצרים
1. ההשתתפות בפעילות תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל הוצאה, הפסד ו/או נזק, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נזק גוף אשר נגרם למי מהמשתתפים עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי-השתתפות בפעילות או בכל חלק ממנה לרבות לעניין מימוש הפרס.
2. למען הסר ספק מובהר בזה, כי הזכייה בפרסים כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותו של משתתף ו/או הזוכה או כל הוצאה נוספת בקשר עם מימוש הפרס (לרבות הוצאות מיוחדות בגין מגבלות של הזוכה וכיוצא באלה), יחולו על הזוכה בלבד.
3. המשתתפים פוטרים בזאת את החברה ו/או מי מטעמה באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, אשר נגרמו ו/או ייגרמו, לרבות בגין השתתפות בפעילות ו/או כתוצאה מזכייה בפרס ו/או ממימושו.
4. החברה לא תישא באחריות לכל פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני כלשהן, סימני מסחר, סודות מסחריים וכן כל פגיעה בפרטיות המשתתפים בקשר עם הפעילות, והאחריות כולה חלה על המשתתפים באופן בלעדי.
5. החברה לא תישא בכל אחריות לכל תקלה, לרבות תקלה הקשורה באינסטגרם ו/או בפעילות, והיא אינה מתחייבת כי השירותים, כולם או חלקם, הניתנים באינסטגרם ו/או במסגרת הפעילות, יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא טעויות או שיהיו חסינים מפני גישה לא מורשית למחשבי החברה או מפני קלקולים, נזקים או תקלות בתוכנה, בחומרה ובקווי תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה ו/או מי מטעמה ו/או אחרים. הפעלת הפעילות תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים (לרבות חברת Instagram Inc.) והחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל שלה או של צדדים שלישיים אחרים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.
6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות חלקים מהפעילות, שלביה, תוכנה, מתכונתה, נהליה ותקופתה, על פי שיקול דעתה בכל מקרה, לרבות במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות או שיש בה כדי למנוע מהחברה לערוך את אותו שלב או חלק בפעילות. על ביטול או שינוי כאמור תינתן הודעה בדרך אשר תמצא החברה לנכון.
7. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מצהיר כל משתתף כי השתתפותו בפעילות היא לצורכי שעשוע, כי הוא מודע לכך שעלולות ליפול טעויות בפעילות, וכי בכל מקרה, השתתפותו בפעילות לא תקים לו כל עילה ו/או טענה ו/או תביעה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין עם הפעילות, עם ניהולה או עם תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.
סמכות שיפוט והדין החל
1. על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.
 
אוכל ביתי | אוכל מוכן | אוכל לראש השנה | אוכל מוכן לראש השנה | קייטרינג לראש השנה | קייטרינג לחג | אוכל מוכן לחג | תפריטים לראש השנהמתנת לידה | אוכל בייתי | אירוע בבית | דיאטות בריאות | אוכל לקחת הביתה | מתנה מקורית ליולדת | אוכל ליום שישי | חנות אוכל | אוכל לדיאטה | אוכל בריא  | אוכל מוכן לפסחאתרים אחרים | מפת אתר |אינסטגרם | מאמרים 
  
בניית אתרים dooble // נקסטרגט - קידום אתרים // עיצוב: שרון וזנה // צילומים: תמר טל, אנטולי מיכאלוב